راهنمای گام به گام محاسبه حقوق و دستمزد کارگران

محاسبه حقوق و دستمزد کارگران با توجه به عوامل مختلفی از جمله ساعت کارکرد، پایه حقوق، مزایای قانونی و سایر مزایای جانبی صورت می‌گیرد.
در ادامه به شرح این موارد می‌پردازیم:

1. ساعت کار:

 • طبق ماده 51 قانون کار، ساعات کار در روز نباید از 8 ساعت تجاوز کند.
 • با توافق بین کارگر و کارفرما، این میزان می‌تواند تا 9 ساعت در روز افزایش یابد.
 • در این حالت، مازاد بر 8 ساعت کارکرد در روز به عنوان اضافه کاری محسوب می‌شود.
 • توجه داشته باشید که در برخی مشاغل، ساعات کار مجاز روزانه کمتر از 8 ساعت است.

2. پایه حقوق:

 • پایه حقوق هر کارگر توسط شورای عالی کار برای هر سال تعیین می‌شود.
 • این نرخ برای هر استان و شهر با توجه به هزینه زندگی و شرایط اقتصادی متفاوت است.
 • پایه حقوق بر اساس ساعت، روز و ماه تعیین می‌شود.

3. مزایای قانونی:

 • در کنار پایه حقوق، کارگران مشمول مزایای قانونی دیگری از جمله بیمه تأمین اجتماعی، بن کارت، حق مسکن، عیدی و پاداش و مرخصی استحقاقی نیز می‌شوند.
 • میزان این مزایا طبق قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

4. سایر مزایای جانبی:

 • برخی از کارفرمایان علاوه بر حقوق و مزایای قانونی، مزایای جانبی دیگری نیز به کارگران خود ارائه می‌کنند.
 • این مزایا می‌تواند شامل بن غذا، وام، کمک هزینه مسکن، بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی باشد.

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد:

با توجه به موارد فوق، فرمول کلی محاسبه حقوق و دستمزد کارگران به شرح زیر است:

 • حقوق پایه: (تعداد روزهای حضور در محل کار × پایه حقوق روزانه)
 • اضافه کاری: (تعداد ساعات اضافه کاری × نرخ اضافه کاری)
 • مزایای قانونی: (بیمه تأمین اجتماعی + بن کارت + حق مسکن + …)
 • سایر مزایای جانبی: (بن غذا + وام + کمک هزینه مسکن + …)
 • حقوق و دستمزد نهایی: (حقوق پایه + اضافه کاری + مزایای قانونی + سایر مزایای جانبی)

نکات:

 • نرخ اضافه کاری برای هر ساعت کار، 1.5 برابر پایه حقوق است.
 • در محاسبه حقوق ماهانه، تعداد روزهای حضور در محل کار، باید با توجه به روزهای تعطیل و مرخصی‌ها تعدیل شود.
 • برای محاسبه دقیق حقوق و دستمزد، می‌توانید از نرم افزارهای تخصصی حقوق و دستمزد استفاده کنید.

مثال:

فرض کنید یک کارگر در یک ماه 26 روز کاری داشته باشد، 10 ساعت در روز کار کند و پایه حقوق روزانه او 120 هزار تومان باشد. همچنین این کارگر در این ماه 40 ساعت اضافه کاری انجام داده است.

محاسبه حقوق و دستمزد این کارگر به شرح زیر است:

 • حقوق پایه: (26 روز × 120,000 تومان) = 3,120,000 تومان
 • اضافه کاری: (40 ساعت × 1.5 × 120,000 تومان) = 720,000 تومان
 • حقوق و دستمزد نهایی: (3,120,000 تومان + 720,000 تومان) = 3,840,000 تومان

توجه: این فقط یک مثال است و محاسبه دقیق حقوق و دستمزد به موارد دیگری مانند بیمه تأمین اجتماعی، بن کارت، حق مسکن و … نیز بستگی دارد.

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *