نحوه محاسبه پایه سنوات کارگر

پایه سنوات مبلغی است که کارگر به ازای هر سال سابقه کار خود از کارفرما دریافت می کند. این مبلغ بر اساس آخرین حقوق و دستمزد کارگر در آخرین ماه فعالیت او محاسبه می شود.

دو روش برای محاسبه پایه سنوات وجود دارد:

1. سنوات سالیانه:

در این روش، به ازای هر سال سابقه کار کارگر، معادل یک ماه آخرین حقوق او، سنوات تعلق می گیرد.

فرمول محاسبه:

پایه سنوات سالیانه = آخرین حقوق و دستمزد × تعداد سال های سابقه کار

مثال:

فرض کنید کارگری با آخرین حقوق و دستمزد 10 میلیون تومان، 5 سال سابقه کار دارد. پایه سنوات سالیانه این کارگر به شرح زیر خواهد بود:

پایه سنوات سالیانه = 10 میلیون تومان × 5 سال = 50 میلیون تومان

2. سنوات تجمیعی:

در این روش، سنوات سال های مختلف با هم جمع می شوند تا سنوات تجمیعی کارگر محاسبه شود.

فرمول محاسبه:

پایه سنوات تجمیعی = مجموع (آخرین حقوق و دستمزد در هر سال × تعداد ماه های کار در هر سال)

مثال:

فرض کنید کارگری در سال اول 8 میلیون تومان با 12 ماه کار، در سال دوم 9 میلیون تومان با 10 ماه کار و در سال سوم 10 میلیون تومان با 12 ماه کار حقوق دریافت کرده است. پایه سنوات تجمیعی این کارگر به شرح زیر خواهد بود:

پایه سنوات تجمیعی = (8 میلیون تومان × 12 ماه) + (9 میلیون تومان × 10 ماه) + (10 میلیون تومان × 12 ماه) = 204 میلیون تومان

نکات مهم:

  • مبنای محاسبه پایه سنوات، حقوق و دستمزد ثابت است. حقوق و دستمزد مزایای غیرمشمول مانند پاداش، حق مسکن، بن غذا و … جزو پایه سنوات محسوب نمی شود.
  • در صورت افزایش حقوق و دستمزد در طول دوران کار، از آخرین حقوق و دستمزد برای محاسبه پایه سنوات استفاده می شود.
  • کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند، از مزایای افزایش پایه سنوات برخوردار می شوند.

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *